เกี่ยวกับเรา

                   บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจขายส่งกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก สายสัญญาณ RG6 สายไฟเบอร์ออฟติก ระบบ Finger Scan, Access Control และ Accessories ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เราเป็นผู้นำ รู้ลึก และรู้จริงเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเรามีสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ก่อนใคร และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันเรามีตัวแทนจำหน่ายสินค้ากว่า 250 รายทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคอาเซียน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 20/5 ซอย จตุโชติ 4 ถนน จตุโชติ แขวงออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220

เพื่อให้ความมั่นใจสำหรับลูกค้าและเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ซื้อในการบริการหลังการขาย บริษัทฯ มีระบบ Call Center และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือการใช้งานสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา มีศูนย์บริการ Service Center ในการซ่อมสินค้า ในกรณีสินค้าชำรุดเสียหาย โดยทีมงานช่างที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการซ่อม และผ่านการอบรมจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง

นอกจากนี้ เรายังเป็นที่ปรึกษาการออกแบบและวางระบบ รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดงานโปรเจคต่างๆ ช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด ป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงสนับสนุนพนักงานในองค์กรให้มีศักยภาพสูง มีการประเมินผลการทำงานและมีการอบรม ความรู้ ความสามารถ ด้านกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและเติบโตขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์

     ประธานบริษัท
คุณ พงศภัค หวัง

     กรรมการผู้จัดการ
คุณ ฐานิดา หยาง

     ก่อตั้ง
17 กรกฎาคม 2552

     ทุนจดทะเบียน
20 ล้านบาท(ชำระเต็มจำนวน)


new logo-01

วิสัยทัศน์

บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำด้านระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย พร้อมบริการหลังการขาย ที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างตัว แทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยภายในปี 2016 และทั่วอาเซียน ภายในปี 2020

พันธกิจ
1.พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้รอบรู้มีความสามารถเป็น เลิศในด้านธุรกิจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับ
2.บริษัทยังพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบรักษาความปลอดภัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยพร้อมให้    บริการคำแนะนำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ  ลูกค้าเป็นหลัก
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีการยกศักยภาพมือาชีพด้วยระบบ ERP
4.บุคลากรทุกระดับร่วมมือในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรและระบบงาน สำเร็จบรรลุเป้าหมาย
5.ทางบริษัทเน้นใส่ใจ การให้บริการ รวดเร็วตามแนวทางระบบ Just In Time
6.เน้นการทำงานโดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมในการพัฒนา ก้าวไปพร้อม ๆ กัน
7.เน้นหาแนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม การกระจายข่าวสาร ภาพลักษณ์ขององค์กร แบรนด์สินค้าและบุคลากรในองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และในวงการธุรกิจ
8.มุ่งพัฒนาสร้างมิตรภาพและสร้างเครือข่าย พันธมิตรที่ช่วย   เสริมสร้างในวงการธุรกิจ กล้องวงจรปิด  ให้เข้มแข็งใน   ราคามาตรฐานเดียวกัน